Specifická porucha pravopisu, jež postihuje buď celkovou oblast gramatiky či jen určité jevy.

Bývá diagnostikována u dětí 2. stupně, u nichž byla dříve diagnostikována dyslexie. Děti trpící dysortografií mívají velmi neúhledné sešity, zaměňují písmena, vkládají a vynechávají písmena, nedisponují schopností rozložit slova na menší jednotky, obtížně si vybavují naučený tvar písmene, mají sníženou schopnost spojení  psané a slyšené podoby hlásky, zaměňují tvarově podobné hlásky, nedodržují pořadí písmen ve slově, přidávají nepatřičná písmena do slov a další.
Předpokládaný počet terapií pro nápravu metodou EEG biofeedback – 30.