Vrozená porucha některých mozkových funkcí, dítě správně nevyhodnocuje to, co slyší, vidí, prožívá.

Jde o fantasticko-snové převládání vnitřního života nad činností a účastí na vnějším světě, egocentrické, nelogické a nerealistické myšlení, spíše snění. Duševní vývoj dítěte je narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.
Osobnost postižené autismem se vyznačuje neschopností navázat běžným způsobem kontakt a komunikovat s okolím, je do sebe uzavřená, citově nezúčastněná až chladná a často  trpí poruchami řeči a motoriky. Autisté trpí častými záchvaty paniky, když jsou rozrušeni, a to i pozitivně, nezřídka u nich můžeme pozorovat tzv. motorickou stereotypii, tj. různé kývání těla i končetin, mávání rukama, často doprovázené výkřiky či nesrozumitelnými zvuky.
V praxi se v zásadě autismus dělí na tzv. nízkofunkční autismus a vysokofunkční autismus, nazývaný též Aspergerův syndrom, viz odkaz.
Náprava různými druhy biofeedbacků je velmi individuální a projevuje se většinou na úrovni snížení úzkostnosti, zmírnění jejích verbálních i motorických projevů. Počet terapií je velmi individuální a záleží na stupni poztižení. U symptomatického autismu - tedy v případě, kdy se u dítěte projevují jen některé znaky autismu, je komplexní přístup k nápravě na naší klinice velmi nadějný a je za námi již řada klinických úspěchů.