Skupina duševních nemocí, které mají přes různé rozdíly společné znaky a často přecházejí jedna ve druhou.

Projevuje se především citovou abnormálností, lhostejností, rozpadem logické souvislosti myšlení, přeludy, bludy, halucinacemi, stihomamem, velikášstvím, smyslovými klamy, poruchami pohybového a řečového ústrojí, poruchami osobnosti (rozštěpení osobnosti), neosobností prožitků, poruchami v oblasti volní a citové, extází, apatií, ztrátou sociálního kontaktu atp.
Nemoc se většinou objevuje mezi 15. a 35. rokem, pohlaví nehraje roli.